Werken met een publicatie uit het e-Depot

De volgende originele publicatie is voor u uit het e-Depot gehaald en is benaderbaar middels de gegeven links:

NBN : urn:nbn:nl:kb-1459398609920 (permalink:http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:nbn:nl:kb-1459398609920)
Titel : Leven in Zeeland : statistische atlas Zeeland ...
Rechten : free

© Alle rechten voorbehouden. Dit materiaal wordt beschermd volgens nationale auteursrechten en door internationale auteursrechtelijke verdragen, en mag worden gebruikt door gebruikers zowel binnen als buiten het gebouw van de Koninklijke Bibliotheek. Onder gebruik wordt verstaan: het raadplegen, doorzoeken, bekijken, afdrukken en opslaan van het materiaal voor eigen studie of gebruik. Het materiaal is beschikbaar onder licentie van de uitgever aan de KB, en mag niet (direct of indirect) gebruikt worden voor het substantieel of systematisch reproduceren, heruitgeven, doorverkopen, of sublicentiëren. Elk ongeautoriseerd gebruik of reproductie is in strijd met de bepalingen en voorwaarden van de licentie, en kan leiden tot beëindiging daarvan.

© All rights reserved. This material is protected under national copyright laws and by international copyright treaties, and may be used by users both inside and outside the Koninklijke Bibliotheek building. Use is understood to mean: consulting, searching, viewing, printing and storing the material for personal study or use. The material is available under license from the publisher to the KB, and may not be used (directly or indirectly) for substantial or systematic reproduction, republication, resale, or sublicense. Any unauthorized use or reproduction violates the terms and conditions of the license and may result in termination.


Open de publicatie

De eventueel aan de publicatie gerelateerde bestanden zijn te benaderen middels de volgende links:

Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland